Daily Archives: 20 marca 2017

Jaki podatek od wynajmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Jak opodatkować dochody z wynajmu nieruchomości, jeśli nie wchodzą one w zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej? Podatnik prowadzący działalność gospodarczą planuje wynajmować nieruchomość. W jaki sposób powinien opodatkować przychód z tego tytułu? – W sytuacji, gdy najem nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik może rozliczyć się z fiskusem ...

W jakim terminie możemy wnieść odwołanie?

Zgodnie z prawem na odwołanie od decyzji organu administracji publicznej przysługuje 14-dniowy termin. Co decyduje o zachowaniu tego terminu? W myśl art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie powinno zostać wniesione w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia ...

Organ musi wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśnienia zasadności przesłanek prawnych oraz innych okoliczności, które brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy. Prawo do uzyskania wyczerpujących informacji zarówno o ogólnym przebiegu, jak i informacji szczegółowych dotyczących przykładowo czynności podjętych w celu finalizacji sprawy, przysługują stronie na każdym etapie ...

Czy decyzja może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

Jakie przepisy powinien uwzględniać organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji? Czy za podstawę materialnoprawną decyzji może zostać uznany nawet wadliwy przepis? Strona postępowania administracyjnego otrzymała decyzję, której podstawę do wydania stanowił przepis rozporządzenia niezgodny z ustawą. Czy organ administracji publicznej może odmówić uwzględnienia wadliwej przesłanki w toczącym ...