Tag: grunttozysk.pl

Pozwolenie na budowę dla przyczepy kempingowej?

W sytuacji, gdy przyczepa kempingowa zlokalizowana jest w pewnym miejscu na stałe oraz wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uznana zostanie za tymczasowy obiekt budowlany. A to oznacza, że wymagane będzie dla niej uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym nie można na stałe mieszkać w przyczepie kempingowej bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl tego ...

Czy można odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości?

Co zrobić, jeśli kupujący uiścił jedynie część ustalonej ceny? Zdaniem SN istnieje możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej (umowy sprzedaży nieruchomości) ze względu na zwłokę jednej ze stron ze spełnieniem części świadczenia podzielnego – nawet w sytuacji, gdy świadczenie drugiej strony jest niepodzielne. – Ogólne warunki i okoliczności, jakie muszą ...

Jakie odszkodowanie za działkę pod drogę publiczną?

W jakim trybie ustalane jest odszkodowanie za wydzielenie działki pod drogę publiczną? W jakiej wysokości i w jakim terminie powinno zostać ono przyznane właścicielowi nieruchomości?  Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (czyli drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) z nieruchomości, której podział został dokonany ...

Tablice reklamowe na budynkach

W jakich okolicznościach dopuszcza się możliwość umieszczenia na budynkach tablic reklamowych? Jakie przepisy ograniczać będą prawo własności w tym zakresie? W jaki sposób przewidziane przez gminę zakazy dotyczące zabudowy powinny być uwzględniane w planie miejscowym? Zgodnie z art. 31 ust. 3 konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności ...

Jak sprawnie rozwiązać umowę najmu z lokatorem lub firmą? Cz. II

W poprzedniej części poradnika omówiona została umowa najmu, a konkretniej treści, jakie powinna zawierać, by skutecznie chronić inwestycję najemcy. Opisane zostały także zasady obowiązujące przy wypowiedzeniu umowy najmu długoterminowego z lokatorem indywidualnym oraz firmą. Po zakończeniu postępowania eksmisyjnego przed sądem rozpoczyna się proces faktycznej wyprowadzki zadłużonego najemcy, ...

Jak sprawnie rozwiązać umowę najmu z lokatorem lub firmą? Cz. I

Jak radzić sobie z niepłacącym lokatorem lub zalegającą z czynszem firmą, czyli jak sprawnie doprowadzić do wyprowadzki i uregulowania należności? Lokator, który zaczyna zwlekać z terminowym regulowaniem ustalonych należności, to poważny kłopot dla każdego najemcy. Aby doprowadzić do opuszczenia przez niego lokalu i spłaty zaległości należy rozpocząć od doprowadzenia do rozwiązania umowy ...

W jakim terminie organ musi rozpatrzyć naszą sprawę?

Zgodnie z prawem organy powinny rozpatrywać napływające do nich sprawy bez tzw. zbędnej zwłoki. W jakich terminach zatem organ zobowiązany będzie do zakończenia postępowania i jakie kroki powinna podjąć strona postępowania, jeśli jej sprawa nie została zakończona w ustawowo przewidzianym na to czasie? – Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego organy ...

Rośnie popularność małych mieszkań na wynajem

Małe mieszkania na wynajem w dużych miastach cieszą się niezwykłą popularnością wśród inwestorów. Co jest tego przyczyną? Czy wynajmowanie niewielkich obiektów w miejscowościach turystycznych to zyskowna strategia lokowania kapitału? Wynajem krótko czy długoterminowy – który z tych systemów okaże się lepszym rozwiązaniem inwestycyjnym? Jak wynika ze statystyk, największą popularnością ...

Jaki podatek od wynajmu nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Jak opodatkować dochody z wynajmu nieruchomości, jeśli nie wchodzą one w zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej? Podatnik prowadzący działalność gospodarczą planuje wynajmować nieruchomość. W jaki sposób powinien opodatkować przychód z tego tytułu? – W sytuacji, gdy najem nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik może rozliczyć się z fiskusem ...

W jakim terminie możemy wnieść odwołanie?

Zgodnie z prawem na odwołanie od decyzji organu administracji publicznej przysługuje 14-dniowy termin. Co decyduje o zachowaniu tego terminu? W myśl art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie powinno zostać wniesione w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia ...

Organ musi wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśnienia zasadności przesłanek prawnych oraz innych okoliczności, które brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy. Prawo do uzyskania wyczerpujących informacji zarówno o ogólnym przebiegu, jak i informacji szczegółowych dotyczących przykładowo czynności podjętych w celu finalizacji sprawy, przysługują stronie na każdym etapie ...

Czy decyzja może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

Jakie przepisy powinien uwzględniać organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji? Czy za podstawę materialnoprawną decyzji może zostać uznany nawet wadliwy przepis? Strona postępowania administracyjnego otrzymała decyzję, której podstawę do wydania stanowił przepis rozporządzenia niezgodny z ustawą. Czy organ administracji publicznej może odmówić uwzględnienia wadliwej przesłanki w toczącym ...