Newsy z branży

Efektywność energetyczna i OZE w budynkach tematem targów InEnerg 2014

Na temat oszczędzania energii mówi się dziś wiele. Rosnące ceny energii, konieczność poszanowania wyczerpujących się zasobów kopalnych, jak również względy środowiskowe – to wszystko powoduje potrzebę poszukiwania i stosowania ekonomicznych rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej racjonalnego wykorzystania. Tymczasem ponad 40% energii zużywanej w Polsce i całej Unii Europejskiej pochłaniają budynki, emitując przy tym do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż przemysł czy transport. Dlatego to właśnie w tym sektorze nie tylko możemy, ale i powinniśmy szukać największych oszczędności i sposobu na realizację wspólnotowych zobowiązań.

Pakiet klimatyczno-energetyczny 3×20 zatwierdzony przez Komisję Europejską zakłada zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 roku. Zmierzając do realizacji wspólnego celu, kraje członkowskie wprowadziły lub wprowadzają Dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, mającą na celu obniżenie zużycia energii, związanego z użytkowaniem budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Racjonalizacja użytkowania energii oraz zastępowanie paliw kopalnych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych to główne sposoby zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, co nawiązuje również do pozostałych dwóch celów polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, jakimi są redukcja emisji CO2 o 20% w porównaniu do 1990 r. oraz wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20%.

– W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy w Polsce ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Wciąż jednak jest ona około cztery razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Irlandia i około dwa razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Liczby te świadczą o ogromnym potencjale Polski w zakresie oszczędzania energii. Najbardziej energochłonnym segmentem polskiej gospodarki jest budownictwo. Budynki odpowiedzialne są za 42 proc. końcowego zużycia energii, z czego aż 30 proc. pochłaniają obiekty mieszkalne, a w nich ogrzewanie i chłodzenie. W tym wypadku największy potencjał oszczędności energii istnieje zatem w obszarze ocieplenia ścian i poprawie sprawności systemów grzewczych i wentylacyjnych. W obiektach niemieszkalnych najwięcej energii zużywamy na oświetlenie i wentylację lub klimatyzację pomieszczeń. Energochłonność wentylacji wynika z jednej strony ze strat ciepła na podgrzanie powietrza, z drugiej – z zastosowania nieefektywnych systemów wentylacji mechanicznej, np. w obiektach handlowych i użyteczności publicznej. – mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager InEnerg.

Efektywność energetyczna staje się standardem nowoczesnego budownictwa i w coraz większym stopniu jest wynikiem nie tyle unijnych zobowiązań, co świadomego wyboru użytkowników i właścicieli różnego rodzaju obiektów. Inteligentne zarządzanie budynkiem, badania termowizyjne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, fotowoltaika zintegrowana z budownictwem (BIPV), kolektory słoneczne i pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie to zagadnienia szczególnie istotne w kontekście poprawy efektywności energetycznej. To również podstawowe tematy konferencji pt. „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym” (4 marca 2014 r.), organizowanej w ramach VI Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej, które odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznej InEnerg (4-6 marca 2014 r., Stadion Miejski we Wrocławiu).

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.