Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Newsy z branży

“Welcome to the Nice future”: Nice prezentuje pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

Nice – globalny, wiodący dostawca rozwiązań Home & Building management and Security, publikuje swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju i przedstawia nową strategię – zrównoważoną i coraz bardziej inkluzywną.

Skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe działania firmy, ale także cechy globalnego modelu biznesowego, który w coraz większym stopniu skupia się na zrównoważonym rozwoju: wszystko to znajduje się w pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, w którym Nice – globalny, wiodący dostawca rozwiązań Home & Building management and Security, prezentuje swoje zaangażowanie w ważnym dla swojej historii roku 2021 i przedstawia strategię do roku 2025.

W ubiegłym roku firma powiększyła się przejmując amerykańską firmę Nortek Security & Control – dziś Nice. Uruchomiło to proces, który pomaga przemodelować nie tylko wielkość i zakres Grupy, ale także charakter prowadzonej działalności. W 2021 roku uruchomiono program poświęcony zrównoważonej transformacji zgodnie z filarami: środowiskowym, społecznym i zarządzania (Environmental, Social and Governance – ESG), uznawanymi na arenie międzynarodowej za kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju. Te, wraz z filarem Produktu, odpowiadają czterem makroobszarom analizy Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

“To jest prawdziwa zmiana paradygmatu. „Welcome to the Nice future ” – to punkt wyjścia do nowego etapu, w którym zamierzamy uczynić zrównoważony rozwój kamieniem węgielnym naszej strategii korporacyjnej, dostosowując go do naszych wartości, jakimi są troska o społeczeństwo i środowisko, w którym działamy, jasno określając cele, które chcemy osiągnąć. – wyjaśnia Roberto Griffa, Dyrektor Generalny Nice – Naszą misją jest oferowanie dostępnego, bezpiecznego i komfortowego domu. Chcemy zrobić to samo dla naszego wspólnego, większego domu – Ziemi. Jesteśmy głęboko przekonani, że Nice, jako światowy gracz referencyjny, może dokonać zmian i wskazać drogę naprzód w tym wyzwaniu, począwszy od innowacji produktów, która zawsze była siłą napędową Nice, po integrację społeczną. Praktykowanie działań zrównoważonych oznacza inne i bardziej efektywne zarządzanie rozwojem. Poprzez nasze wybory, na tej wartościowej ścieżce chcemy być przykładem dla interesariuszy naszego łańcucha dostaw.”

PR_NiceReport2021_LG_PL

Realizując założenia filaru Środowisko, Nice od 2021 roku rozpoczęła mapowanie śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych generowanych przez całą organizację śledząc ich wartość wyrażoną w tonach ekwiwalentu CO2. Emisje Nice i jej 36 spółek zależnych są raportowane w analizie zwanej GHG Inventory, przeprowadzonej zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Protokół GHG oraz normę ISO14064.
Priorytetowym celem Nice jest zmniejszenie o 50% bezpośrednich emisji CO2 (zakres 1 i 2) do 2025 roku, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i przejście floty na pojazdy hybrydowe i elektryczne. O zaangażowaniu Nice w tym kierunku świadczy fakt, że w 2021 roku 28% produkowanej energii pochodziło z certyfikowanych źródeł odnawialnych, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do roku 2020. Wśród celów, znajduje się również utrzymanie udziału odpadów nadających się do recyklingu na poziomie zbliżonym do 99%, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ogólnej ilości.

Analiza śladu węglowego wykazała jednak, że zakup surowców, półproduktów i faza użytkowania produktów to ta część łańcucha produkcji, która wytwarza około 97% emisji. Stąd potrzeba określenia w filarze Produkt kolejnej strategii zrównoważonego rozwoju poprzez zdefiniowanie rozwoju planu projektowania rozwiązań o mniejszym wpływie na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii i wyboru materiałów, które jako główne punkty określają: redukcję zużycia energii, zarówno podczas użytkowania produktu, jak i w stanie czuwania; stosowanie plastiku pochodzącego wyłącznie z recyklingu; 100% opakowań o niskim wpływie na środowisko, z preferencją dla materiałów takich jak papier i karton z recyklingu, naturalne tusze i brak użycia plastiku.

Poprawa efektywności środowiskowej produktów zostanie odwzorowana przez coraz większą liczbę badań Oceny Cyklu Życia (LCA), które pozwalają analizować rozwiązania Nice w ich oddziaływaniu „od kołyski aż po grób” i przygotowują do uzyskania ekologicznych certyfikatów produktów. Z myślą o poszerzeniu gamy zielonych rozwiązań, od roku 2022 Nice korzysta
z rozszerzenia certyfikacji EPD® – Environmental Product Declaration na cały proces produkcyjny, co uczyni ją samodzielną w certyfikacji nowych produktów i wzmocni drogę do unifikacji i cyfryzacji danych.

“Aby wspierać walkę ze zmianami klimatu, zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest zaangażowanie w zmniejszanie śladu węglowego Nice w całym łańcuchu dostaw poprzez pomoc w pomiarze bezpośredniej i pośredniej emisji dwutlenku węgla przez naszą organizację. W rzeczywistości nasz wkład nie kończy się tu na zmniejszeniu bezpośredniego wpływu na środowisko” – mówi Marco Bianchet, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Nice, który prowadzi projekt.

W roku 2022 Nice zaczęła mapować także efektywność środowiskową dostawców, aby mieć coraz większą świadomość wpływu łańcucha dostaw. Zobowiązaniem na przyszłość jest pójście dalej poprzez rozszerzenie analizy także na aspekty społeczne.

PR_NiceReport2021_LG_PL2

Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga odpowiedniej struktury zarządzania: z tego powodu Nice stworzyła funkcję dedykowaną zrównoważonemu rozwojowi – Departament Zrównoważonego Rozwoju, który wyznacza cele, monitoruje wyniki i zapewnia, że wszystkie organy korporacyjne posiadają odpowiednie narzędzia, aby iść tą ścieżką. Powołano także Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, który pełni rolę globalnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją strategii.

„Zrównoważony rozwój rozumiany jest jako 360°, a więc obejmuje aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania. Wszystkie funkcje Nice są zaangażowane w ten projekt: jesteśmy dumni mogąc zaprezentować nasz pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, “Welcome to the Nice future”, który stanowi punkt wyjścia dla zaangażowania Grupy w perspektywie krótko- i długoterminowej. – kontynuuje Marco Bianchet, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Nice. – W roku 2021 zdecydowaliśmy wejść na bardziej ustrukturyzowaną i strategiczną ścieżkę, nadając wartość uwadze, jaką Nice poświęca kwestiom zrównoważonego rozwoju. Zrobiliśmy to, angażując interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych do konkretnych działań, takich jak grupy fokusowe i warsztaty. Staliśmy się swego rodzaju aktywatorami rozwiązań w zakresie wydajności, które stały się możliwe dzięki naszym systemom umożliwiając zmniejszenie zużycia energii w domach i budynkach, a zatem tych które są niezbędne do osiągnięcia celów neutralności węglowej.”

Liczba „ludzi Nice” przekroczyła trzy tysiące. Firma wierzy w podejście do pracy, które uwzględnia również dobre samopoczucie ludzi, łącząc stabilne zatrudnienie (95% umów to umowy stałe) z promocją zdrowego i aktywnego stylu życia, mając na uwadze integrację i wzmocnienie różnorodności.

Cele firmy przewidują 30-procentowy wzrost obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych i jednoczesne wyrównanie poziomu wynagrodzenia między pracownikami płci męskiej i żeńskiej. Jeśli chodzi o podejście integracyjne, w roku 2021 centrala Nice uruchomiła projekt mający na celu rozpoznanie różnorodności w firmie, zaangażowanie pracowników i przedstawienie konkretnych sugestii do przyjęcia i rozpowszechniania wartości integracji. W związku z tym zorganizowano szereg spotkań, aby chronić różnorodność oraz stworzyć środowisko pracy, które pozwala każdemu wyrazić swoją indywidualność i potencjał.

Nice – jako miejsce pracy sprzyja rozpowszechnianiu nowych umiejętności. Na przykład we włoskim biurze uruchamiane są programy szkoleniowe oferujące ścieżki rozwoju umiejętności przekrojowych, umiejętność zarządzania projektami i pogłębiania umiejętności technicznych. Towarzyszą im projekty poświęcone przywództwu, oraz program szkoleniowy dla młodych talentów – „Nice Speed Up”, który trwa ponad 18 miesięcy i obejmuje program onboardingowy oraz 6 miesięcy rotacji stanowisk we wszystkich działach centrali, a następnie rok dużych projektów
w centrali Nice i jej biurach na całym świecie. Celem do 2025 roku jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie platformy e-learningowej.

Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Nice, “Welcome to the Nice future” jest kamieniem milowym wyznaczającym początek ważnej, pełnej wyzwań transformacji. Więcej szczegółów można znaleźć na następujących stronach:

Zrównoważony rozwój Nice (link do podstrony Nice poświęconej zrównoważonemu rozwojowi)
Raport “Welcome to the Nice future” (pdf do pobrania)
Wywiady w wersji video z:
– Roberto Griffa, CEO Nice;
– Marco Bianchet, Quality & Sustainability Global Director Nice;
– Juan Pablo Boz i Teo Noschese, CMO i CHRO Nice.

Infografiki pochodzą z Raportu Zrównoważonego Rozwoju Nice, “Welcome to the Nice future” projektu opracowanego i zredagowanego przy wsparciu technicznym IMQ eAmbiente oraz przy redakcji i opracowaniu graficznym LifeGate.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.